Werkwijze

De opgave wordt opgespoord langs twee lijnen. Deze werkwijze combineert cijfermatige analyses met inzichten van lokale partijen.

  • Van bovenaf: Op macroniveau wordt aan de hand van beschikbare literatuur, (landelijke) referentiecijfers en analyse van databestanden een globale indruk verkregen van de totale omvang van de opgave.
  • Van onderop: Op gedetailleerd schaalniveau wordt met behulp van kaartbeelden bekeken waar in de bestaande voorraad de opgave zich concreet zou kunnen manifesteren. Bij de interpretatie van de kaartbeelden wordt gebruik gemaakt van kennis van lokale partijen. Dit leidt tot een genuanceerd beeld en levert aanknopingspunten voor een gebiedsgerichte strategie.

Om te illustreren aan wat voor type analyse wordt gedacht, zijn sets voorbeeldkaarten gemaakt voor de drie thema’s.

De kaartbeelden zijn samengesteld aan de hand van diverse bronnen, waaronder de Basisadministratie Adressen en gebouwen (BAG), WOZ-bestanden van de gemeenten en VHE-gegevens van de corporaties. Deze gegevens zijn verzameld op (dan wel opgeschaald naar) het schaalniveau van zespositie-postcodes (6ppc) en, om tot overzichtelijke kaarten te komen, vijfpositie postcodes (5ppc). Dit laatste niveau blijkt een goed compromis op te leveren tussen enerzijds de noodzakelijke nuance en anderzijds een hanteerbaar analysekader. Uiteindelijk is elke woning uniek en zal inspectie ter plaatse moeten uitwijzen wat kan en moet.